Velkommen til Ytre Sunnhordland Opplæringskontor

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.Velkommen som søkjar til læreplass hos medlemsbedriftene i Ytre Sunnhordland opplæringskontor. 

Våre bedrifter har planar om å ta inn lærlingar i dei faga som er tilgjengelege i søknadsskjema.

Søknadsfrist var 1. mars 2023, men det er framleis mogleg å sende inn søknad, då våre bedrifter fortløpande vurderer inntak av lærlingar.

I søknadskjema kan du prioritera kva bedrifter du ønskjer skal få søknaden din, men alle våre medlemsbedrifter får tilgang til søkjarlistene. Søknaden blir handsama etter gjeldande personvernreglar. Alle søknadar blir sletta i Aspirant ved utgangen av 2023.

Du  laste opp

  • ein søknad
  • kompetansebevis, vitnemål eller karakterutskrift frå vidaregåande skule, alt etter kva du har.
  • Evt kursbevis og attestar.

Viktig at dette vert gjort i PDF eller JPG, som er filformat som fungerer til slikt. Ved opplasting stadfestar du at opplysningane er korrekte.

Oversikt over medlemsbedriftene våre finn du på www.yso.no.

Kontakt oss på yso@yso.no eller telefon 48141330 dersom du ynskjer meir informasjon eller lurar på noko.